Stala se Vám havárie nebo nehoda většího rozsahu s nutností okamžitého zásahu? Není nic snazšího, než kontaktovat naši havarijní službu! Na místo nehody se dostavíme v nejkratším možném čase a problém rychle odstraníme.

Provádíme revize a elektrikářské práce jako např. nové elektrické instalace, inteligentní domy, opravy, výměny jističů, rekonstrukce elektrických rozvodů, připojení spotřebičů (např. varné desky, digestoře apod.), realizace odběrného místa až po instalace v bytech nebo průmyslových objektech.

V naší prodejně vám rádi poradíme, posloužíme, seženeme, co nemáme objednáme, dodáváme instalační materiál, spotřebiče, osvětlení, LED vše co potřebujete. 

                                        Jsme tu pro Vás!

KONTAKT

DURAN ELEKTRO s.r.o.
Jana Kouly 1349
282 01 Český Brod
+420 736 483 588 
info@duran-elektro.cz
IČ 02283166, DIČ CZ02283166

 

Zobrazit na mapě.

Přihlášení

Proč je nutné provádět elektro revize?

Za každé elektrické zařízení odpovídá jeho provozovatel a jeho povinností je vyhledávat rizika, předcházet jim a udržovat elektrická zařízení bezpečná. Závada na elektroinstalaci je častou příčinou vzniku požárů.

Revize je soubor úkonů, jejímž výsledkem je revizní zpráva. Zpráva dává provozovateli obrázek o stavu elektrického zařízení a jasně uvádí zjištěné závady a doporučení pro minimalizaci a předcházení rizik.

 • Hlavním důvodem provádění revizí je ujištění jak provozovatelů tak uživatelů objektů či zařízení, že instalace, zařízení či spotřebič jsou užívání bezpečné.
 • Posouzení výchozího stavu elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, ručního elektrického nářadí, rozvaděčů a strojů revizním technikem je uzákoněno zákonnými předpisy – např. zákoníkem práce (zákon č. 174/68 Sb., č. 488/2000 Sb.)
 • Také pravidelné revize elektro mají své zákonné ustanovení – bez nich pozbývá po vypršení výchozí revize její platnost
 • Neprovádění revizí je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci a je citelně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách či vyšetřování pracovních úrazů a majetkových škod.
 • Nastane-li úraz elektrickým proudem u osoby používající zařízení či instalaci, je platný doklad o revizi elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění.
 • Neexistence protokolu elektro revize je téměř vždy pokládáno za důkaz, že viníkem úrazu je provozovatel objektu či zařízení, na němž úraz nastal.
 • Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá účinnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.

Jak se revize provádí?

Prvním úkolem revizního technika je kontrola dokladů k instalaci - dokumentace skutečného provedení, protokol o určení vnějších vlivů, schémata rozvaděčů případně výchozí a periodická revizní zpráva. Po kontrole dokladů následuje prohlídka zařízení. Jedná se o vizuální kontrolu zařízení, zda není poškozeno a je vhodně voleno s ohledem na prostředí, ve kterém je instalováno. Dalším krokem je měření. V této fázi revize je nutné instalaci vypnout, aby bylo možné provést všechna potřebná měření. Tím provedení revize končí a revizní technik musí vypracovat revizní zprávu. V revizní zprávě objektivně posoudí stav zařízení, uvede případné závady a doporučení. Závěrem zprávy je jednoznačné stanovisko, zda zařízení je nebo není schopné bezpečného provozu. Nakonec se revizní zpráva v písemné podobě předá provozovateli zařízení.

Jaké druhy revizí existují?

 • výchozí revize - každé nové elektrické zařízení (tj. i instalace) musí být před uvedením do provozu odborně prověřeno
 • pravidelné revize - všechny budovy sloužící k administrativním, provozním, výrobním, skladovým účelům a budovy sloužící ke shromažďování osob musí být pravidelně odborně prověřovány pravidelnou revizí. Pravidelné revize evidujeme a sami Vás na ně upozorníme před vypršením lhůty.
 • mimořádné revize – provádí se v případě pokud je provedena úprava stávající elektroinstalace, nebo pokud je vyměněna stará část elektroinstalace za novou, pokud se změní majitel nebo nájemce elektrického zařízení.

A dále se dělí podle druhu revidovaného elektrického zařízení na:

 • revize elektroinstalací
 • revize spotřebičů
 • revize ručního nářadí

Jaké přístroje pro elektro revize používáme?

Pro elektro revize a revize hromosvodů používáme nejmodernější schválené a kalibrované měřící přístroje EUROTEST, REVEX

V souvislosti s elektro revizní činností:

 • vypracováváme seznam objektů s určením revizních lhůt.
 • vypracováváme plán revizí elektrických zařízení a pravidelně jej aktualizujeme.
 • vytváříme evidenci elektro spotřebičů a nářadí.
 • zbavíme Vás hlídání jakékoliv lhůty elektro revizí. Měsíc před vypršením termínu pravidelné revize Vás sami kontaktujeme a na tuto skutečnost upozorníme.
 • odstraňujeme závady zjištěné při revizích elektrických zařízení - elektroinstalací
 • zajišťujeme pravidelnou údržbu elektroinstalace

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

- (viz ČSN 33 2000-3, popř. další normy souboru ČSN 33 2000)
Druh prostředí
- (dle dříve platných norem)
Třídy vnějších vlivů
- (dle ČSN 33 200-3)
 Revizní lhůty v rocích
 Základní, normální  Normální2), tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1,CA1, CB1, dále pak BA4, BA5  5
 Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci  Přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2  3
 Mokré, s extrémní korozní agresivitou  AD2 až AD8, AF4  1
 S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu3)  AG3, AH3, BE2, BE3  2
 Venkovní, pod přístřeškem  Umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace - viz též např. PNE 33 2000-2)  4

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

 Umístění elektrického zařízení  Využití a konstrukce budovy (dle ČSN 33 2000-3)  Revizní lhůty v rocích
 Prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)  BD3, BD4 (zároveň též BA1)  2
 Zděné obytné a kancelářské budovy  BD1 (může být též BD2)  54)
 Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení  BD4, BA2  3
 Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (dle ČSN 730823)  CA2  2
 Pojízdné a převozné prostředky    15)
 Prozatímní zařízení staveniště    0,56)
 • Pokud se na instalaci v určitém prostoru nebo objektu vztahuje podle uvedené tabulky (na základě různých hledisek) více než jedna revizní lhůta, bere se z nich lhůta nejkratší.
 • 2) Viz. ČSN 33 2000-5-51:2000 (poznámka k článku 512.2.4). Pokud je elektrické zařízení v provedení pro dané prostředí, může být na základě zkušeností lhůta 5 let prodloužena i pro vnější vlivy přesahující rozsahy AA4, AB4, AB5.
 • 3) Nevztahuje se na ochranný prostor určený podle dříve platných norem. Pro BE3N2 (nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par) stanoví ČSN EN 60079-17 ed.2 (33 23320) maximální lhůtu 3 roky, nelze-li využít podmínku článku 4.3.2 uvedené normy.
 • 4) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu - viz. poznámka N2 v článku 62.2.1 ČSN 33 2000-6. Uvedená lhůta 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídající současným požadavkům (zatížitelnost, průřez nulového vodiče atd.). Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích, chodbách) a ve společných prostorech bytových domů provedená podle dříve platných požadavků, která neodpovídají v současné době uplatňovaným zásadám pro vnější vliv BD2, se doporučují revizní lhůty 2 roky, pro vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a s holobyty se doporučují revizní lhůty 1 rok.
 • 5) Za pojízdné a převozné prostředky se kromě zařízení podle ČSN 34 1330 a karavanů podle ČSN 33 2000-7-708 považují i pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.
 • 6) Jedná se o elektrické zařízení staveniště podle ČSN 33 2000-7-704.

 

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací provedených v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů

části 7 souboru ČSN 33 2000
 Elektrická instalace v prostoru  Provedena dle oddílu  Doporučená revizní lhůta v rocích
 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory  701 3
 Prostory plaveckých bazénů a fontán  702 1
 Místnosti se saunovými kamny 703 3
 Staveniště a demolice  704 0,5
 Zemědělská a zahradnická zařízení 705 3
 Omezené vodivé prostory 706 3
 Zařízení pro zpracování dat 707 5
 Parkovací místa karavanů v kempech 708 1
 Venkovní osvětlení 714 4
 • Text a tabulky jsou převzaty z ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6.

Cena elektrorevize a elektroinstalece je vždy po vzájemné dohodě.